Thursday, March 22, 2007

ചര്‍വ്വിത ചര്‍വ്വണം:1.ഈശ്വരന്‍റെ നിലനില്പ്പ്

തനിയെയിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ വെറുതെ ചിന്തിയ്ക്കാന്‍ കുറച്ചു കാര്യങ്ങളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് . നിങ്ങളും ചിന്തിയ്ക്കൂ!!!

വേദാന്ത സൂത്രം പറയന്നതുപോലെ എവിടെ നിന്നാണോ എല്ലാം ഉത്ഭവിയ്ക്കുന്നത് അതാണ് പരമ സത്യം അതായത് ഈശ്വരന്‍, അതാണ് എല്ലാറ്റിനും ആധാരം. ആദ്യത്തെ ഉറവിടവും അസ്ഥിവാരവുമാണത്. ഒരിയ്ക്കല്‍ നോബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവായ ഇര്‍വിന്‍ ഷ്രോഡിങര്‍ പറയുകയുണ്ടായി “ ഒരു മനുഷ്യ ദൈവത്തിന്, താന്‍ സ്വന്തമാക്കിയതിനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതില്‍ ജീവിയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം മാതൃകയായിട്ടുപോലും രൂപംകൊടുക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല“ എന്ന്.

നമ്മുടെ ജനങ്ങള്‍ പൊതുവായി ഈശ്വരന്‍റെ നിലനില്പുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഋണതയോടെ ചിന്തിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വാഗ്വാദങ്ങള്‍ കൂടുതലായി സ്ഥാപിയ്ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമേ അതു വിശ്വസിയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചു സംസാരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ചോദിയ്ക്കപ്പെടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്:

.ഈശ്വരനുണ്ടായിട്ടും ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?

.നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ടോ?
.നിങ്ങള്‍ വിശ്വാസങ്ങളിലാണ് മുറുകെപ്പിടിയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് യഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുള്‍ക്കോള്ളുന്ന

അറിവുണ്ട്(ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിന്ബലം).
.ഈശ്വരനെന്നത് അബലരുടെ മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ആവശ്യം മാത്രം
.
എന്നിവ

സത്താമീമാംസ(Ontology)(പ്രകൃതിയെയും, അതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂല തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിയ്ക്കുന്ന ഭൌതികശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ ഒരു ശാഖ) പറയുന്നത് പരമമായ ഒന്ന് തീര്‍ച്ചയായും ഊണ്ടായിരിയ്ക്കണമെന്നാണ്—അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു നാഥനുണ്ടാവണം; അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയെ വേണ്ടൂ നാം. ആ ഉത്ഭവം ഒരുപക്ഷെ ശൂന്യമാകാം, വ്യക്തിത്വമുള്ളതാകാം ഇല്ലാത്തതാകാം. പരമസത്യത്തിന്‍റെ വിവക്ഷ അനന്ദം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തവും അവ്യക്തവു മായതെല്ലാം അതിലടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്‍റെയും ഉത്ഭവത്തിന് പിന്നിലും ഒരു പിതാവുണ്ടായിരിയ്ക്കും, എന്നാല്‍ അവിടെ നിന്നും നാം പിന്നോക്കം സഞ്ചരിയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരം പിതാവിനെ അല്ലെങ്കില്‍ ആദി ബീജത്തെ കണ്ടെത്താനാകും.


നാം പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നാല്‍ ആരാണ് പിതാവ്? ഈ ഭൌതിക ശരീരങ്ങള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കാനായി കോടാനുകോടി ആത്മാക്കളെവിടെ നിന്നു വരുന്നു? ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹദ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈശ്വരന്‍റെ നിലനില്പിനെക്കുറിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
പരമാത്മായ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കും, മറവിയ്ക്കും, നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിനുമെല്ലാം കാരണ ഭൂതന്‍. “പൊതുനിയമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള നിയമജ്ഞനെ നാം അറിയുന്നത് വിരളമാണ് പക്ഷെ നിയമങ്ങള്‍ നാം പാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന് ഒരിയ്ക്കലും ഒരു സചേതനമായ വസ്തുവിന്‍റെ സഹായ ഹസ്തമില്ലാതെ സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ അംഗീകരിയ്ക്കുക തന്നെ വേണം, പ്രകൃതി നിയമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള ആ പരമമായ ജീവസത്തയെ നാം അംഗീകരിയ്ക്കുക തന്നെ വേണം“ എന്ന് “ഭാഗവതത്തിന്‍റെ വഴിയില്‍“എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ശ്രീല പ്രഭുപാദര്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഘടികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുകയില്ല എന്ന് വിചാരിയ്ക്കുക, വഴിയില്‍ വീണു കിടക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു എന്നും വയ്ക്കുക, ആ വാച്ചിന്‍റെ രൂപവും ജടിലമായ അതിലെ വസ്തുക്കളുടെ വിന്യാസവും, അതിലെ ചലന നിയമങ്ങളും ആകസ്മികമായി രൂപമെടുത്തതാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിയ്ക്കുമോ?, ഒരിയ്ക്കലും ഇല്ല പകരം ഇതാരോ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗം മനസ്സില്‍ വച്ചുകൊണ്ട് രൂപകല്പന ചെയ്തതാണെന്നായിരിയ്ക്കും നാം ചിന്തിയ്ക്കുക.

അതുപോലെ, ജഢിലവും സങ്കീര്‍ണ്ണവും ഒപ്പം പരിപൂര്‍ണ്ണവുമായ സൃഷ്ടികള്‍ അതി വിദഗ്ദ്ധവും ബൌദ്ധികവുമായ രൂപകല്പനെയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്: ഏറ്റവും ചെറുതായ ആറ്റങ്ങള്‍, തന്മാത്രകള്‍, കോശങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അവയുടെ ജീവശാസ്ത്ര പരമായ ചുമതലകള്, വിവിധാനങ്ങളായ ജീവന്‍റെ തുടിപ്പുകള്‍, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ, പ്രപഞ്ചം, സൌരയൂഥവും അതിലെ ഗ്രഹങ്ങളും, പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെ ക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോള്‍ ഈശ്വരന്‍റെ മഹത്വം നിങ്ങള്‍ക്കൊരുപക്ഷേ മനസ്സിലായെന്നിരിയ്ക്കും.
ചിന്തിയ്ക്കൂ!!!

5 comments:

എന്‍റെ ഗുരുനാഥന്‍ said...

നമ്മുടെ ജനങ്ങള്‍ പൊതുവായി ഈശ്വരന്‍റെ നിലനില്പുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഋണതയോടെ ചിന്തിയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വാഗ്വാദങ്ങള്‍ കൂടുതലായി സ്ഥാപിയ്ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമേ അതു വിശ്വസിയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ.

salim | സാലിം said...

ഈശ്വരന്‍... വിവിധപേരില്‍ വിളിക്കപ്പെടുന്ന, വിവിധ രീതിയില്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമമായ സത്യം! അവന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് യാതൊരുപ്രശ്നങ്ങളുമില്ല.അവന്‍ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നവരുടെ നിലനില്‍പ്പിന് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ. അശോക് ഇനിയും നന്മ പകര്‍ന്നുനല്‍കുന്ന താങ്കളുടെ രചനകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്‍റെ ഗുരുനാഥന്‍ said...

നന്ദി സാലിം

indiaheritage said...

നല്ല എഴുത്ത്‌, തുടരുമല്ലൊ

എന്‍റെ ഗുരുനാഥന്‍ said...

ഹെറിറ്റേജേട്ടാ അനുഗ്രഹിയ്ക്കുക!!